TAB FANTASY – GAME MMORPG BLOCKCHAIN, ĐẾN TAB ĐỂ NHẬN VÀNG!

tapfantasy

#Play2Earn #NFTgame on #BSC

*** Các tính năng chính của trò chơi:

- Free-To-Play: Người chơi không cần phải download trò chơi hay mua sắm các NFT items, chỉ cần mở trực tiếp trên web page hay trên wallet, và có thể chơi game ngay trực tiếp.

- Play-To-Earn: Sau khi mua các NFT skins, người chơi có thể tham gia vào khu săn bắn VIP để nhận đươc TOKEN và NFT, 3D models, và mô phỏng các diễn viên tiếng nổi tiếng của Nhật Bản.

- Smart AI Recommendation Algorithm:

- Design-To-Earn: Các Designers có thể tạo ra các hình ảnh NFT profile images, wallpapers, tạo các shapes, và character – skin – appearance – và bán chúng cho những người chơi khác trên market.

*** Các Partners chính của trò chơi: InGame, NGC Ventures, Krypital Group, Cocos Blockchain Expedition, ArkStream Capital, Game Starter, ICO Pantera, Yuanyuzho Ventures.

*** Lộ trình trò chơi:

- Step 1: NFT skin pre-sales, Genesis Season Launch, Multi-chain Deployment

- Step 2: Multi-Chain Deployment Launch, Cross-chain social distance launch, Cross-chain map / battlefield system launch

- Step 3: Metaverse version Launch, Land and Construction System Launch, Code-free map editor

- Step 4: TAP Ecological Fund, TAP Developer Alliance, TAP Ecological Platform established

*** Thông tin chi tiết tại: PITCHDECK https://docsend.com/view/c623ug7e6vq59zkx

📢 Follow TAB FANTASY:

Website:  https://www.tapfantasy.io/#/

Twitter: https://twitter.com/tapfantasy2021

Telegram: https://t.me/tap_fantasy

Discord: https://discord.com/invite/tapfantasy

🐳 Social Media - Crypto Family 🐳

Telegram: http://t.me/CryptoFamilyVN

Telegram Channel: http://t.me/CryptoFamilyTrading

Twitter: https://twitter.com/CryptoFamilyVN

Website: https://cryptofamily.net/